Nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoc)

Nghệ đen
Những bài thuốc hay về Cây Dành Dành (Gardenia jasminoides Ellis):