Nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoc)

Nghệ đen
Bảng trọng lượng bình thường đối chiếu với tuổi