Nghệ đen (Curcuma zedoaria Roscoc)

Nghệ đen
Cây Cát Sâm